تداوم آلودگی هوای تهران تا بامداد پنجشنبه ۲۵ آبان 

تداوم آلودگی هوای تهران تا بامداد پنجشنبه ۲۵ آبان  کارشناس هواشناسی: در تهران، البرز و مرکزی تا صبح پنجشنبه آلودگی هوا در حد هشدار نارنجی ادامه خواهد داشت. شهروندان از تردد غیر ضروری خودداری ک
تداوم آلودگی هوای تهران تا بامداد پنجشنبه ۲۵ آبان 

تداوم آلودگی هوای تهران تا بامداد پنجشنبه ۲۵ آبان 

کارشناس هواشناسی:

در تهران، البرز و مرکزی تا صبح پنجشنبه آلودگی هوا در حد هشدار نارنجی ادامه خواهد داشت.

شهروندان از تردد غیر ضروری خودداری کنند.