• شنبه 14 خرداد 1401 - 14:54
  • 237
  • 0 دیدگاه

تصاویر آواربرداری ساختمان مترو پل در روز دوازدهم ۱۴ خرداد ۱۴۰۱

تصاویر آواربرداری ساختمان مترو پل در روز دوازدهم ۱۴ خرداد ۱۴۰۱
تصاویر آواربرداری ساختمان مترو پل در روز دوازدهم ۱۴ خرداد ۱۴۰۱

تصاویر آواربرداری ساختمان مترو پل در روز دوازدهم ۱۴ خرداد ۱۴۰۱

حادثه متروپل

متروپل

متروپل

متروپل

800

متروپل ۱۴ خرداد