تقویم نجومی جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲ + وضعیت قمر در عقرب ۱۴٠۲/٠۷/٠۷

تقویم نجومی،اسلامی جمعه 7 مهر 1402
تقویم نجومی جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲ + وضعیت قمر در عقرب ۱۴٠۲/٠۷/٠۷

تقویم نجومی،اسلامی جمعه 7 مهر 1402