فیلم / جابجایی ایلان ماسک و رئیس جمهور برزیل با خودروی تیگو ۸

فیلم منتشره از ایلان ماسک و رئیس جمهور برزیل سوار بر خودروی تیگو ۸ را مشاهده میکنید.  طبق گفته ، خودروی تیگو ۸ یکی از خودروهای تشریفاتی رئیس جمهور برزیل است‌ .
فیلم / جابجایی ایلان ماسک و رئیس جمهور برزیل با خودروی تیگو ۸

فیلم منتشره از ایلان ماسک و رئیس جمهور برزیل سوار بر خودروی تیگو ۸ را مشاهده میکنید. 

طبق گفته ، خودروی تیگو ۸ یکی از خودروهای تشریفاتی رئیس جمهور برزیل است‌ .