حق پرستاری آبان ماه 1402 افراد ضایعه نخاعی تحت پوشش سازمان بهزیستی واریز شد

واضح نیوز: حق پرستاری آبان ماه 1402 افراد ضایعه_نخاعی تحت پوشش سازمان_بهزیستی به حساب_کارت بانک رفاه این عزیزان واریز گردید کمری  سینه‌ای  گردنی  مبلغ: 2/100/000 تومان سازما
حق پرستاری آبان ماه 1402 افراد ضایعه نخاعی تحت پوشش سازمان بهزیستی واریز شد

واضح نیوز: حق پرستاری آبان ماه 1402 افراد ضایعه_نخاعی تحت پوشش سازمان_بهزیستی به حساب_کارت بانک رفاه این عزیزان واریز گردید

کمری 

سینه‌ای 

گردنی

 مبلغ: 2/100/000 تومان

سازمان_بهزیستی_کشور