تبلیغات بنری
شرم کن مردم ندارن فرصت بده .  منوچهر هادی با انتشار این پیامک نوشت این چه بی حرمتیه که انجام میدید خیلی از مردم شریف و بابرو با این تلفن امرار معاش میکنند و در این روزها قدرت پرداهت ندارد حدقل فرصتی را برای پرداخت وقت بدید    
حمله منوچهر هادی به وزیر جوان روحانی

شرم کن مردم ندارن فرصت بده .  منوچهر هادی با انتشار این پیامک نوشت این چه بی حرمتیه که انجام میدید خیلی از مردم شریف و بابرو با این تلفن امرار معاش میکنند و در این روزها قدرت پرداهت ندارد حدقل فرصتی را برای پرداخت وقت بدید