دعوتنامه تکمیل وجه شاهین اتوماتیک با موعد تحویل آذر ماه 1402 + قیمت و فرصت واریز

دعوتنامه شاهین اتوماتیک با موعد تحویل آذر ماه ۱۴۰۲ ارسال گردید. / قیمت و تاریخ تحویل و فرصت تکمیل وجه خودروی شاهین اتوماتیک سایپا شرکت سایپا دعوتنامه شاهین اتوماتیک CVT را با قیمت 641/718/000 توما
دعوتنامه تکمیل وجه شاهین اتوماتیک با موعد تحویل آذر ماه 1402 + قیمت و فرصت واریز

دعوتنامه شاهین اتوماتیک با موعد تحویل آذر ماه ۱۴۰۲ ارسال گردید. / قیمت و تاریخ تحویل و فرصت تکمیل وجه خودروی شاهین اتوماتیک سایپا

شرکت سایپا دعوتنامه شاهین اتوماتیک CVT را با قیمت 641/718/000 تومان برای تحویل آذرماه اعلام کرد و تا تاریخ 8 آبان برای ثبت نام کنندگان فرصت تکمیل وجه داده است .

موعد تحویل شاهین اتوماتیک یک پس از تکمیل وجه میباشد.

امکان تکمیل وجه اینترنتی فراهم است.