صفحه نخست روزنامه‌های چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۴٠۲ + تصاویر روزنامه های ورزشی امروز چهارشنبه ۱۴٠۲/٠۷/۱۹

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های امروز چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۴٠۲ / روزنامه های ورزشی گل شونت خبر ورزسی ابرار ورزسی پرسپولیس استقلال چهارشنبه ۱۴٠۲/٠۷/۱۹ به منظور حضور در مرحله دوم رقابت های المپیک: 
صفحه نخست روزنامه‌های چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۴٠۲ + تصاویر روزنامه های ورزشی امروز چهارشنبه ۱۴٠۲/٠۷/۱۹

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های امروز چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۴٠۲ / روزنامه های ورزشی گل شونت خبر ورزسی ابرار ورزسی پرسپولیس استقلال چهارشنبه ۱۴٠۲/٠۷/۱۹

تصاویر صفحه نخست روزنامه های امروز چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۴٠۲ / روزنامه های ورزشی گل شونت خبر ورزسی ابرار ورزسی پرسپولیس استقلال چهارشنبه ۱۴٠۲/٠۷/۱۹

به منظور حضور در مرحله دوم رقابت های المپیک:  آزمون ۲۴ بازیمن را فراخواند

تصاویر صفحه نخست روزنامه های امروز چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۴٠۲ / روزنامه های ورزشی گل شونت خبر ورزسی ابرار ورزسی پرسپولیس استقلال چهارشنبه ۱۴٠۲/٠۷/۱۹

تصاویر صفحه نخست روزنامه های امروز چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۴٠۲ / روزنامه های ورزشی گل شونت خبر ورزسی ابرار ورزسی پرسپولیس استقلال چهارشنبه ۱۴٠۲/٠۷/۱۹

تصاویر صفحه نخست روزنامه های امروز چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۴٠۲ / روزنامه های ورزشی گل شونت خبر ورزسی ابرار ورزسی پرسپولیس استقلال چهارشنبه ۱۴٠۲/٠۷/۱۹

تصاویر صفحه نخست روزنامه های امروز چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۴٠۲ / روزنامه های ورزشی گل شونت خبر ورزسی ابرار ورزسی پرسپولیس استقلال چهارشنبه ۱۴٠۲/٠۷/۱۹

تصاویر صفحه نخست روزنامه های امروز چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۴٠۲ / روزنامه های ورزشی گل شونت خبر ورزسی ابرار ورزسی پرسپولیس استقلال چهارشنبه ۱۴٠۲/٠۷/۱۹

بازگشت سردار:  تیم ملی با حضور سردار شکل و شمایل بین المللی گرفت