زمان واریز هزینه تأمین وسایل بهداشتی معلولان ضایعه نخاعی تحت پوشش سازمان بهزیستی آبان 1402

زمان واریز هزینه تأمین وسایل بهداشتی معلولان ضایعه نخاعی تحت پوشش سازمان بهزیستی آبان 1402 واریزی حق پرستاری آبان ماه  به احتمال خیلی بالا، حق پرستاری ماه جاری مثل ماه های گذشته با تاخیر چند رو
زمان واریز هزینه تأمین وسایل بهداشتی معلولان ضایعه نخاعی تحت پوشش سازمان بهزیستی آبان 1402

زمان واریز هزینه تأمین وسایل بهداشتی معلولان ضایعه نخاعی تحت پوشش سازمان بهزیستی آبان 1402

واریزی حق پرستاری آبان ماه 

به احتمال خیلی بالا، حق پرستاری ماه جاری مثل ماه های گذشته با تاخیر چند روزه به حساب مددحویان واریز گردد. در ادامه میتوانید مبلغ و تاریخ واریز حق پرستاری شهریور و مهرماه را مشاهده نمایید. 

واریز حق پرستاری مهرماه

حق پرستاری مهر ماه 1402 معلولان ضایعه نخاعی تحت پوشش سازمان بهزیستی به حساب کارت بانک رفاه این عزیزان واریز گردید

مبلغ: 2/100/000 تومان

1402/08/03-19:03

واریزی حق پرستاری شهریور 

وسایل بهداشتی شهریور ماه 1402 معلولان ضایعه نخاعی تحت پوشش سازمان بهزیستی به حساب کارت بانک رفاه این عزیزان واریز گردید. کمری، سینه‌ای، گردنی

مبلغ: 600/000 تومان

1402/07/16-19:29