مبلغ سود سهام عدالت 1402 مشخص شد + زمان واریز

مبلغ سود سهام عدالت مشخص شد / سود سهام عدالت در دو مرحله واریز میشود  با توجه به اینکه سود سهام عدالت در دو مرحله واریز می‌گردد، احتمالا مبلغ واریزی سود سهام عدالت در مرحله نخست به شرح زی
مبلغ سود سهام عدالت 1402 مشخص شد + زمان واریز

مبلغ سود سهام عدالت مشخص شد / سود سهام عدالت در دو مرحله واریز میشود 

با توجه به اینکه سود سهام عدالت در دو مرحله واریز می‌گردد، احتمالا مبلغ واریزی سود سهام عدالت در مرحله نخست به شرح زیر است:

سهامدارانی که در پرتفوی سهام خود ۴۵۲ هزار تومان دارند، ۵۱۰ هزار تومان سود برایشان واریز می‌گردد.

 سهامدارانی که در پرتفوی سهام خود ۴۹۲ هزار تومان دارند، ۵۵۵ هزار تومان سود برایشان واریز می‌گردد.

 سهامدارانی که در پرتفوی سهام خود ۵۳۲ هزار تومان دارند، ۶۰۰ هزار تومان و افرادی که پرتفوی یک میلیون تومانی در اختیار داشتند، مبلغ یک میلیون و ۱۲۸ هزار تومان سود علی‌الحساب دریافت خواهند کرد.

مبلغ سود سهام عدالت در مرحله دوم

در اسفندماه نیز احتمال داده می‌شود سهامدارانی که در پرتفوی سهام خود ۴۵۲، ۴۹۲ و ۵۳۲ هزار تومان دارایی داشتند، به ترتیب ۶۱۳، ۶۶۷ و ۷۲۱ هزار تومان سود دریافت کردند. همچنین افرادی که پرتفوی یک میلیون تومانی در اختیار داشتند، مبلغ یک میلیون و ۳۵۶ هزار تومان سود به ایشان تعلق گرفت.