شاخص آلودگی هوا تهران فردا چهارشنبه 24 آبان 1402

نیازی بر تعطیلی دیگر پایه ها نبوده است افضلی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری : شاخص کیفیت هوای تهران به 154 رسید.
شاخص آلودگی هوا تهران فردا چهارشنبه 24 آبان 1402

نیازی بر تعطیلی دیگر پایه ها نبوده است

افضلی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری :

شاخص کیفیت هوای تهران به 154 رسید.