شارژ حکمت کارت بازنشستگان نیروهای مسلح و مستمری بگیران آبان ۱۴٠۲ 

اعتبار خرید حکمت کارت نیروهای مسلح شارژ گردید. اعتبار خرید شارژ حکمت کارت نیروهای مسلح به ازای خانواده هر نفر شاغل ۴۰۰ هزار تومان  شارژ گردید. واریز شارژ حکمت کارت آبان ۱۴۰۲ مجرد : ۴۰۰ تومان&n
شارژ حکمت کارت بازنشستگان نیروهای مسلح و مستمری بگیران آبان ۱۴٠۲ 

اعتبار خرید حکمت کارت نیروهای مسلح شارژ گردید.

اعتبار خرید شارژ حکمت کارت نیروهای مسلح به ازای خانواده هر نفر شاغل ۴۰۰ هزار تومان  شارژ گردید.

واریز شارژ حکمت کارت آبان ۱۴۰۲

مجرد : ۴۰۰ تومان 

متاهل بدون فرزند: ۸۰۰/۰۰۰ تومان

متاهل با یک فرزند: ۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان 

متاهل با دو فرزند: ۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان 

متاهل با سه فرزند: ۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان 

متاهل با چهار فرزند: ۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان 

متاهل باپنج فرزندوبالاتر: ۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان

شارژ حکمت کارت بازنشستگان و مستمری بگیران 

اعتبار خرید شارژ حکمت کارت بازنشستگان و مستمری بگیران نیروهای مسلح به ازای خانواده هر نفر ، ۳۶۰ هزار تومان شارژ گردید.