تبلیغات بنری
  گویند که هردرد و بلایی به جهان است تقصیر نمایان شدن موی زنان استچون شال زنان رفته عقب توی خیابان وضعیت دلار چنین در نوسان استکولاک به پا گشته به ایلام و سنندج در حاشیه فارس ببین سیل روان استعریان شده گیسوی زنی  بر لب یک رود این جرم و گنه موجب خشکیدن آن استاز لرزش اندام زنی بوده  به یک رقص گر زلزله در جهرم و کرمان و همدان استافتاده اگر آتش قهری به پلاسکو چون موی زنان در ملاء عام عیان است یا جام شرابی شده نوشیده به یک بزم طوفان شن و ماسه به اهواز وزان است یک خواب بدی دیده بزرگی که…
شعر جالب و پرمحتوا در مورد «حجاب زنان»

 

گویند که هردرد و بلایی به جهان است

تقصیر نمایان شدن موی زنان است

چون شال زنان رفته عقب توی خیابان

وضعیت دلار چنین در نوسان است

کولاک به پا گشته به ایلام و سنندج

در حاشیه فارس ببین سیل روان است

عریان شده گیسوی زنی  بر لب یک رود

این جرم و گنه موجب خشکیدن آن است

از لرزش اندام زنی بوده  به یک رقص

گر زلزله در جهرم و کرمان و همدان است

افتاده اگر آتش قهری به پلاسکو

چون موی زنان در ملاء عام عیان است

یا جام شرابی شده نوشیده به یک بزم

طوفان شن و ماسه به اهواز وزان است

یک خواب بدی دیده بزرگی که ز ساپورت

آتش ز دماوند به حال  فَوَران است

گویی که خداوند فقط داخل ایران

آنهم فقط از پوشش زنها نگران است..!!