تبلیغات بنری
  شعر عاشقانه کاش ممنوعه نبودی کاش ممنوعه نبودی... تاببینی من هم عاشقی رابلدم... تاببینی برایت چه میکنم... کاش ممنوعه نبودی... تا عاشقانه را من یادت بدهم... تا بی هوا بوسه بارانت کنم... مرامحکوم نکن که عاشقت نیستم یاعاشقی کردن رایادندارم ... من خوب بلدم... جواب عاشقانه هایت را تمام داده ام... امادردلم... درقبال هرحرفت دردلم گفته ام کاش میتونستم بگم من دیوونتم لعنتی... کاش ممنوعه نبودی برایم... تا دنیارا بهشت کنم برایت... حتی ازخودت هم عاشق ترشوم.... کاش ممنوعه نبودی ... ای کااااش...  …
شعر عاشقانه «کاش ممنوعه نبودی»

 

شعر عاشقانه کاش ممنوعه نبودی

کاش ممنوعه نبودی...

تاببینی من هم عاشقی رابلدم...

تاببینی برایت چه میکنم...

کاش ممنوعه نبودی...

تا عاشقانه را من یادت بدهم...

تا بی هوا بوسه بارانت کنم...

مرامحکوم نکن که عاشقت نیستم

یاعاشقی کردن رایادندارم ...

من خوب بلدم...

جواب عاشقانه هایت را تمام داده ام...

امادردلم...

درقبال هرحرفت دردلم گفته ام

کاش میتونستم بگم من دیوونتم لعنتی...

کاش ممنوعه نبودی برایم...

تا دنیارا بهشت کنم برایت...

حتی ازخودت هم عاشق ترشوم....

کاش ممنوعه نبودی ...

ای کااااش...