عکس نفر اول و دوم مسترالمپیا 2023 کنار هم / درک لنسفورد آمریکایی قهرمان، هادی چوپان نایت قهرمان

عکس درک لنسفورد آمریکایی قهرمان مسترالمپیا و هادی چوپان نایب قهرمان مسترالمپیا 2023 روی استیج درک لنسفورد آمریکایی، رقیب هادی چوپان در کسب عنوان قهرمانی رقابت های مستر المپیا موفق شد این عنوان را ا
عکس نفر اول و دوم مسترالمپیا 2023 کنار هم / درک لنسفورد آمریکایی قهرمان، هادی چوپان نایت قهرمان

عکس درک لنسفورد آمریکایی قهرمان مسترالمپیا و هادی چوپان نایب قهرمان مسترالمپیا 2023 روی استیج

درک لنسفورد آمریکایی، رقیب هادی چوپان در کسب عنوان قهرمانی رقابت های مستر المپیا موفق شد این عنوان را از آن خود کند. هادی چوپان نیز به مقام دوم و نایب قهرمانی رسید.