عکس | عیادت یحیی گل محمدی و کادر فنی پرسپولیس از مرتضی پورعلی گنجی

عیادت یحیی گل‌محمدی، سروش رفیعی و کادر پزشکی پرسپولیس به نمایندگی از سایر اعضای تیم از مرتضی پورعلی‌گنجی که دیروز زانوی خود را به تیغ جراحان سپرد.
عکس | عیادت یحیی گل محمدی و کادر فنی پرسپولیس از مرتضی پورعلی گنجی

عیادت یحیی گل‌محمدی، سروش رفیعی و کادر پزشکی پرسپولیس به نمایندگی از سایر اعضای تیم از مرتضی پورعلی‌گنجی که دیروز زانوی خود را به تیغ جراحان سپرد.