تبلیغات بنری
١-فروش فوری سه ماهه بدون سود مشارکت با ظرفیت ۴۰ درصدی خط تولید خودروسازان٢-پیش فروش شش و یک ساله با سود مشارکت ۱۵ درصد٣-پیش فروش بلند مدت و مشارکت در تولیددر روش فروش فوری سایت به مدت یک هفته باز است و تمامی متقاضیان دارای شرایط می توانند ثبت نام کنند. اگر تعداد افراد ثبت نامی بیشتر از تعداد خودروها باشد، خودروها بصورت قرعه کشی توزیع می گردد.شرایط متقاضیان براي ثبت نام خودرو های فروش فوری و پیش فروش کوتاه مدتعدم ثبت نام و یا تحویل خودرو طی ۳۶ ماه قبلدارا بودن گواهینامه و حداقل سن ۱۸ سالفروش های…


١-فروش فوری سه ماهه بدون سود مشارکت با ظرفیت ۴۰ درصدی خط تولید خودروسازان

٢-پیش فروش شش و یک ساله با سود مشارکت ۱۵ درصد

٣-پیش فروش بلند مدت و مشارکت در تولید

در روش فروش فوری سایت به مدت یک هفته باز است و تمامی متقاضیان دارای شرایط می توانند ثبت نام کنند. اگر تعداد افراد ثبت نامی بیشتر از تعداد خودروها باشد، خودروها بصورت قرعه کشی توزیع می گردد.

شرایط متقاضیان براي ثبت نام خودرو های فروش فوری و پیش فروش کوتاه مدت

عدم ثبت نام و یا تحویل خودرو طی ۳۶ ماه قبل

دارا بودن گواهینامه و حداقل سن ۱۸ سال

فروش های فوری بصورت سند در رهن خواهد بود. (١ سال)

مبلغ ثبت نام حداقل ۳ روز قبل باید در حساب متقاضی باشد

امکان ثبت نام در طرح های فروش اعتباری فقط برای افراد فاقد پلاک انتطامی فعال امکان پذیر خواهد بود.

موبایل ثبت شده در سایت فروش خودروسازان بايد به نام مشتری باشد.

ابطال گارانتی خودرو در صورت عدم پیمایش در طی سه ماه

عدم امکان صلح در فروش فوری و پیش فروش کوتاه مدت