• پنجشنبه 04 آبان 1402 - 13:50
  • 117
  • 0 دیدگاه
  • خودرو ,

فروش فوری تارا دستی ( فراخوان) مرحله بيست و چهارم اولويت بندی سامانه يكپارچه فروش خودرو (متقاضيان عادی)

فروش فوری( فراخوان) مرحله بيست و چهارم اولويت بندی سامانه يكپارچه فروش خودرو (متقاضيان عادی) تارا دستی v1p  این بخشنامه صرفاً برای منتخبين بخش اول اولويت های زمستان 1402 فعال است. 
فروش فوری تارا دستی ( فراخوان) مرحله بيست و چهارم اولويت بندی سامانه يكپارچه فروش خودرو (متقاضيان عادی)

فروش فوری( فراخوان) مرحله بيست و چهارم اولويت بندی سامانه يكپارچه فروش خودرو (متقاضيان عادی) تارا دستی v1p 

این بخشنامه صرفاً برای منتخبين بخش اول اولويت های زمستان 1402 فعال است.