فیلم / فرو ریختن پل گردشگری چند دقیقه بعد از افتتاح

فیلم فرو ریختن یک پل گردشگری در مکزیک چند دقیقه بعد از افتتاح را ببینید 
فیلم / فرو ریختن پل گردشگری چند دقیقه بعد از افتتاح

فیلم فرو ریختن یک پل گردشگری در مکزیک چند دقیقه بعد از افتتاح را ببینید