فیلم لحظه اهدای جایزه بهترین بازیکن فوتسال سال آسیا به مسلم اولاد قباد

فیلم اهدای جایزه بهترین بازیکن فوتسال سال آسیا 2023 به مسلم اولاد قباد بازیکن ایرانی فوتسال بازیکن پالما اسپانیا 
فیلم لحظه اهدای جایزه بهترین بازیکن فوتسال سال آسیا به مسلم اولاد قباد

فیلم اهدای جایزه بهترین بازیکن فوتسال سال آسیا 2023 به مسلم اولاد قباد بازیکن ایرانی فوتسال بازیکن پالما اسپانیا