فیلم تیراندازی تروریست ها به سمت مردم و ماموران در ایذه

واضح نیوز ؛ فیلم تیراندازی افراد ناشناس به سمت مردم و ماموران در ایذه را مشاهده میکنید 
فیلم تیراندازی تروریست ها به سمت مردم و ماموران در ایذه

واضح نیوز ؛ فیلم تیراندازی افراد ناشناس به سمت مردم و ماموران در ایذه را مشاهده میکنید