1 ​ 2 فیلم های سینمایی شبکه نمایش روز یکشنبه 14 اردیبهشت 99

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

فیلم های سینمایی شبکه نمایش روز یکشنبه 14 اردیبهشت 99

فیلم های شبکه نمایش 14 اردیبهشت 99,ساعت پخش فیلم های سینمایی شبکه نمایش 99/2/14,

فیلم های سینمایی شبکه_نمایش  یکشنبه ۱۴ اردیبهشت 🔹 اهانت | انگلستان ۱۹۷۳ - ساعت ۱:۰۰ 🔹 من ربات هستم | آمریکا ۲۰۰۴ - ساعت ۳:۰۰ 🔹 لاک پشت های نینجا ۲ | آمریکا ۲۰۱۶ - ساعت ۴:۳۰ 🔹‌ آخرین مترو | فرانسه ۱۹۸۰ - ساعت ۶:۰۰ 🔹 من ربات هستم | آمریکا ۲۰۰۴ - ساعت ۸:۰۰ 🔹 هشت درجه زیر صفر | آمریکا ۲۰۰۶ - ساعت ۹:۳۰ 🔹 لاک پشت های نینجا ۲ | آمریکا ۲۰۱۶ - ساعت ۱۱:۰۰ 🔹 هما | ایران ۱۳۸۶ - ساعت ۱۳:۰۰ 🔹 نجات بزرگ | آمریکا ۲۰۱۲ - ساعت ۱۵:۰۰ 🔹 هشت درجه زیر صفر | آمریکا ۲۰۰۶ - ساعت ۱۷:۰۰ 🔹 صعود ۱ | ایتالیا ۲۰۱۲ -…

تبلیغات بنری
فیلم های سینمایی شبکه_نمایش  یکشنبه ۱۴ اردیبهشت 🔹 اهانت | انگلستان ۱۹۷۳ - ساعت ۱:۰۰ 🔹 من ربات هستم | آمریکا ۲۰۰۴ - ساعت ۳:۰۰ 🔹 لاک پشت های نینجا ۲ | آمریکا ۲۰۱۶ - ساعت ۴:۳۰ 🔹‌ آخرین مترو | فرانسه ۱۹۸۰ - ساعت ۶:۰۰ 🔹 من ربات هستم | آمریکا ۲۰۰۴ - ساعت ۸:۰۰ 🔹 هشت درجه زیر صفر | آمریکا ۲۰۰۶ - ساعت ۹:۳۰ 🔹 لاک پشت های نینجا ۲ | آمریکا ۲۰۱۶ - ساعت ۱۱:۰۰ 🔹 هما | ایران ۱۳۸۶ - ساعت ۱۳:۰۰ 🔹 نجات بزرگ | آمریکا ۲۰۱۲ - ساعت ۱۵:۰۰ 🔹 هشت درجه زیر صفر | آمریکا ۲۰۰۶ - ساعت ۱۷:۰۰ 🔹 صعود ۱ | ایتالیا ۲۰۱۲ -…
فیلم های سینمایی شبکه نمایش روز یکشنبه 14 اردیبهشت 99

فیلم های سینمایی شبکه_نمایش  یکشنبه ۱۴ اردیبهشت

🔹 اهانت | انگلستان ۱۹۷۳ - ساعت ۱:۰۰

🔹 من ربات هستم | آمریکا ۲۰۰۴ - ساعت ۳:۰۰

🔹 لاک پشت های نینجا ۲ | آمریکا ۲۰۱۶ - ساعت ۴:۳۰

🔹‌ آخرین مترو | فرانسه ۱۹۸۰ - ساعت ۶:۰۰

🔹 من ربات هستم | آمریکا ۲۰۰۴ - ساعت ۸:۰۰

🔹 هشت درجه زیر صفر | آمریکا ۲۰۰۶ - ساعت ۹:۳۰

🔹 لاک پشت های نینجا ۲ | آمریکا ۲۰۱۶ - ساعت ۱۱:۰۰

🔹 هما | ایران ۱۳۸۶ - ساعت ۱۳:۰۰

🔹 نجات بزرگ | آمریکا ۲۰۱۲ - ساعت ۱۵:۰۰

🔹 هشت درجه زیر صفر | آمریکا ۲۰۰۶ - ساعت ۱۷:۰۰

🔹 صعود ۱ | ایتالیا ۲۰۱۲ - ساعت ۱۹:۰۰

🔹 دشمن ملت | آمریکا ۱۹۹۸ - ساعت ۲۱:۰۰

🔹 حداکثر محکومیت | آمریکا ۲۰۱۲ - ساعت ۲۳:۰۰