فیلم کامل درگیری فیزیکی بازیکنان استقلال و آلومینیوم در بازی امروز امروز جمعه

ویدیو درگیری فیزیکی بازیکنان استقلال و آلومینیوم با چاشنی فن سالتوی حاجی‌عیدی روی مرادمند که منجر به اخراج مرادمند شد!
فیلم کامل درگیری فیزیکی بازیکنان استقلال و آلومینیوم در بازی امروز امروز جمعه

ویدیو درگیری فیزیکی بازیکنان استقلال و آلومینیوم با چاشنی فن سالتوی حاجی‌عیدی روی مرادمند که منجر به اخراج مرادمند شد!