فیلم کامل نوزاد رها شده در سطل زباله نازی آباد تهران را ببینید

فیلم نوزاد رها شده در نازی آباد تهران سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱ و کشف آن توسط مردم را ببینید  این نوزاد در درون سطل زباله و در نایلون پلاستیکی رها شده بود‌ .
فیلم کامل نوزاد رها شده در سطل زباله نازی آباد تهران را ببینید

فیلم نوزاد رها شده در نازی آباد تهران سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱ و کشف آن توسط مردم را ببینید 

این نوزاد در درون سطل زباله و در نایلون پلاستیکی رها شده بود‌ .