روزهای قمر در عقرب آبان ماه ۱۴۰۲ چه روزی است؟ | جدول ایام قمر در عقرب سال ۱۴۰۲

روزهای قمر در عقرب ماه آبان ۱۴۰۲ قمر در عقرب آبان ۱۴۰۲ از روز شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۲ از ساعت ۲۲:۱۲ شروع می شود و در روز سه شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۰۵:۵۴ به پایان می رسد. نحوه محاسبه روزهای قمر در عقرب فر
روزهای قمر در عقرب آبان ماه ۱۴۰۲ چه روزی است؟ | جدول ایام قمر در عقرب سال ۱۴۰۲

روزهای قمر در عقرب ماه آبان ۱۴۰۲

قمر در عقرب آبان ۱۴۰۲ از روز شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۲ از ساعت ۲۲:۱۲ شروع می شود و در روز سه شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۰۵:۵۴ به پایان می رسد.

نحوه محاسبه روزهای قمر در عقرب

فرض کنید که امروز ۲ مهر مصادف با ۱۵ شوال است.

۱. یک واحد به روزها اضافه کنید (۳ مهر و ۱۶ شوال)

۲. روز قمری را در عدد ۱۲/۲ ضرب کنید (۱۹۵/۲) و حاصل را با روز شمسی جمع کنید (۱۹۸/۲)

۳. عدد به دست آمده را بر عدد ۳۰ تقسیم کنید (۶/۶۱)

۴. عدد را با عدد ماه شمسی (در این مثال ماه مهر هفتمین ماه شمسی است) جمع کنید (۱۳/۶۱)

۵. اگر عدد به دست آمده بیش از عدد ۱۲ بود عدد ۱۲ را از آن کم کنید (۱/۶۱)

عدد به دست آمده تعیین کننده موضع ماه در برج های دوازده گانه است. اگر این عدد برابر ۸ بود نشان دهنده آن است که زمان قمر در عقرب است.

قمر در عقرب آبان ۱۴۰۲ از روز شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۲ از ساعت ۲۲:۱۲ شروع می شود و در روز سه شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۰۵:۵۴ به پایان می رسد.

اعمال منع شده در روزهای قمر در عقرب

قمردرعقرب حدود دو و نیم روز ( ۶۰ ساعت )می باشد، اما با توجه به اینکه در روایات عبارت “قمردرعقرب” آمده و مشخص نشده که آیا منظور قمر در صورت فلکی عقرب است یا این که قمر در برج عقرب است؟ لذا بهتر است مراعات احتیاط گردد و دو روز به آن افزود و جمعاً چهار روز و نیم محاسبه کرد ، البته روزهای قمردرعقرب در هر سال متفاوت است و باید هر سال محاسبه شوند.

بر اساس روایات و نیز علم نجوم و اخترشناسی ؛ خواندن عقد ازدواج ،مسافرت ،اقدام برای بچه دار شدن (انعقاد نطفه) ،افتتاح کار و کسب و تجارت ،حجامت ،تعیین و تغییر نام ، گذاشتن سنگ بنای کارهای مهم و بطور کلی انجام هر یک از کارهای اساسی در روزهای نحس و قمر در عقرب از نظر منجّمین و برخی علما توصیه نمی گردد.

قمر در عقرب چیست؟

اصطلاح قمر در عقرب به این معنا است که برای ساکنین زمین ، کره ماه برابر صورت فلکى عقرب‌‌ واقع شده است ، ماه (قمر)در طول یک سال قمری ، که حدود ۲۹٫۵ روز است ، یکبار به طور کامل دور زمین می چرخد! که به دوازده قسمت تقسیم شده و برج هایی نیز برای هر یک از این دوازده صورت فلکی انتخاب شده ؛ حمل، ثور، جوزاء، سرطان، اسد، سنبله، میزان، عقرب، قوس، حوت، دلو، جدی .

 قدما واقعه قمر در عقرب را شوم می‌دانسته اند و دلیل این نحوست نیز از نظر آن وجود ستاره سرخ قلب عقرب در صورت فلکی عقرب بوده است. وقتی که کره ماه در سیر خود، در مقابل صورت فلکی عقرب قرار می‌گیرد، واقعه قمر در عقرب رخ می‌دهد. البته این مسائل از منظر ساکنان کره زمینی محاسبه می‌شود.

جدول روزهای قمر در عقرب سال 1402

انجام اعمال و کارهای زیر مکروه است که عبارتند از:  عقد نکاح  مسافرت  اقدام برای بچه دار شدن (انعقاد نطفه)  خواندن عقد ازدواج  افتتاح کسب و کار و تجارت  تعیین و تغییر نام  گذاشتن سنگ بنای کار‌های مهم  حجامت  شروع کاری برای اولین

انجام اعمال و کارهای زیر مکروه است که عبارتند از:

عقد نکاح

مسافرت

اقدام برای بچه دار شدن (انعقاد نطفه)

خواندن عقد ازدواج

افتتاح کسب و کار و تجارت

تعیین و تغییر نام

گذاشتن سنگ بنای کار‌های مهم

حجامت

شروع کاری برای اولین