قیمت جدید بلیت های ورزشگاه آزادی اعلام شد

قیمت جدید بلیت های ورزشگاه آزادی اعلام شد ▪️روبروی جایگاه؛ ۲۵۰ هزار تومن ▪️پشت دروازه؛ ۱۵۰ هزار تومن ▪️طبقه دوم؛ ۱۰۰ هزار تومن
قیمت جدید بلیت های ورزشگاه آزادی اعلام شد

قیمت جدید بلیت های ورزشگاه آزادی اعلام شد

▪️روبروی جایگاه؛ ۲۵۰ هزار تومن

▪️پشت دروازه؛ ۱۵۰ هزار تومن

▪️طبقه دوم؛ ۱۰۰ هزار تومن