تبلیغات بنری
جدول قیمت خودرو سایپا در بازار امروز جمعه 18 مهر ماه 99 را مشاهده میکنید   🔹 پراید ۱۱۱➖ کارخانه: -➖ بازار: ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰🔹 پراید ۱۳۱➖ کارخانه: -➖ بازار: ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰🔹 پراید ۱۳۲➖ کارخانه: -➖ بازار: ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰🔹 پراید ۱۵۱➖ کارخانه: ۶۵,۴۰۰,۰۰۰➖ بازار:  ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰🔹 پراید ۱۵۱ پلاس➖ کارخانه: ۸۱,۴۰۰,۰۰۰➖ بازار:  ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰🔹 تیبا صندوق دار🔹 فول➖ کارخانه: -➖ بازار: ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰🔹 تیبا صندوق دار🔹 دوگانه سوز➖ کارخانه: -➖ بازار: ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰🔹 تیبا صندوق دار پلاس➖ کارخانه: -➖ بازار: ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰🔹 تیبا…
قیمت خودرو سایپا در بازار امروز جمعه 18 مهر ماه 99

جدول قیمت خودرو سایپا در بازار امروز جمعه 18 مهر ماه 99 را مشاهده میکنید

 


🔹 پراید ۱۱۱
➖ کارخانه: -
➖ بازار: ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰

🔹 پراید ۱۳۱
➖ کارخانه: -
➖ بازار: ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰

🔹 پراید ۱۳۲
➖ کارخانه: -
➖ بازار: ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰

🔹 پراید ۱۵۱
➖ کارخانه: ۶۵,۴۰۰,۰۰۰
➖ بازار:  ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰

🔹 پراید ۱۵۱ پلاس
➖ کارخانه: ۸۱,۴۰۰,۰۰۰
➖ بازار:  ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰

🔹 تیبا صندوق دار
🔹 فول
➖ کارخانه: -
➖ بازار: ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰

🔹 تیبا صندوق دار
🔹 دوگانه سوز
➖ کارخانه: -
➖ بازار: ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰

🔹 تیبا صندوق دار پلاس
➖ کارخانه: -
➖ بازار: ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰

🔹 تیبا ۲
🔹 فول
➖ کارخانه: -
➖ بازار: ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰

🔹 تیبا ۲ پلاس
➖ کارخانه: ۹۰,۸۰۰,۰۰۰
➖ بازار: ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰

🔹 ساینا
🔹 فول
➖ کارخانه: -
➖ بازار: ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰

🔹 کوییک
🔹 دنده ای - فول
➖ کارخانه: -
➖ بازار: ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰

🔹 کوییک آر
🔹 دنده ای
➖ کارخانه: ۱۰۱,۶۰۰,۰۰۰
➖ بازار: ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰

🔹 وانت زامیاد
🔹 بنزینی
➖ کارخانه: ۱۲۹,۶۰۰,۰۰۰
➖ بازار: ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰

🔹 وانت زامیاد
🔹 بنزینی - آپشنال
➖ کارخانه: ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰
➖ بازار: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

🔹 وانت زامیاد
🔹 دو گانه سوز
➖ کارخانه: ۱۴۶,۲۰۰,۰۰۰
➖ بازار: ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰

🔹 وانت زامیاد
🔹 دو گانه سوز - آپشنال
➖ کارخانه: ۱۵۵,۱۰۰,۰۰۰
➖ بازار: ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰

🔹 وانت زامیاد
🔹 دیزل
➖ کارخانه: ۱۸۵,۸۰۰,۰۰۰
➖ بازار: ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰  

🔹 آریو
🔹 دنده ای
➖ کارخانه: -
➖ بازار: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

🔹 آریو
🔹 اتوماتیک
➖ کارخانه: -
➖ بازار: ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰  

🔹 چانگان سی اس ۳۵
➖ کارخانه: -
➖ بازار: ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰

🔹 کیا سراتو
🔹 اتوماتیک - آپشنال
➖ کارخانه: -
➖ بازار: ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰

🔹 سیتروئن سی ۳
➖ کارخانه: -
➖ بازار: ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰