فیلم لحظه انفجار بمب در مسیر خودروی نظامی ارتش اشغالگر در طولکرم

لحظه انفجار بمب در مسیر خودروی نظامی ارتش اشغالگر در طولکرم مبارزان فلسطینی یک بمب را در مسیر یکی از خودروهای زرهی ارتش اشغالگر هنگام در طولکرم منفجر کردند.
فیلم لحظه انفجار بمب در مسیر خودروی نظامی ارتش اشغالگر در طولکرم

لحظه انفجار بمب در مسیر خودروی نظامی ارتش اشغالگر در طولکرم

مبارزان فلسطینی یک بمب را در مسیر یکی از خودروهای زرهی ارتش اشغالگر هنگام در طولکرم منفجر کردند.