تبلیغات بنری
متن کامل شعر : رک بگویم از شما رنجیده ام! از غریب و آشنا ترسیده ام     رک بگویم... از شما رنجیده ام!از غریب و آشنا ترسیده امبا مرام و معرفت بیگانه ایدمن به هر ساز شما رقصیده امدر زمستان سکوتم بارها...با نگاه سردتان لرزیده امرد پای مهربانی نیست...نیستمن تمام کوچه را گردیده امسالها از بس که خوش بین بوده ام...هر کلاغی را کبوتر دیده اموزن احساس شما را بارها...با ترازوی خودم سنجیده امبی خیال سردی آغوشها...من به آغوش خودم چسبیده اممن شما را بارها و بارها...لا به لای هر دعا بخشیده اممقصد من نا…
متن کامل شعر : رک بگویم از شما رنجیده ام! از غریب و آشنا ترسیده ام

متن کامل شعر : رک بگویم از شما رنجیده ام! از غریب و آشنا ترسیده ام

 

 

رک بگویم... از شما رنجیده ام!
از غریب و آشنا ترسیده ام

با مرام و معرفت بیگانه اید
من به هر ساز شما رقصیده ام

در زمستان سکوتم بارها...
با نگاه سردتان لرزیده ام

رد پای مهربانی نیست...نیست
من تمام کوچه را گردیده ام

سالها از بس که خوش بین بوده ام...
هر کلاغی را کبوتر دیده ام

وزن احساس شما را بارها...
با ترازوی خودم سنجیده ام

بی خیال سردی آغوشها...
من به آغوش خودم چسبیده ام

من شما را بارها و بارها...
لا به لای هر دعا بخشیده ام

مقصد من نا کجای قصه هاست
از تمام جاده ها پرسیده ام

میروم باواژه ها سر میکنم
دامن از خاک شما بر چیده ام

من تمام گریه هایم را شبی...
لا به لای واژه ها خندیده ام

برچسب ها : ,