مجموع بارش موج بارشی جدید | بارش ها از دوشنبه 29 آبان آغاز می شوند !

مجموع بارش موج بارشی جدید | بارش ها از دوشنبه 29 آبان آغاز می شوند ! از امشب شاهد آغاز بارش ها از استان های نوار غربی کشور خواهیم بود و بسیاری از مناطق بتدریج تحت تاثیر فعالیت این موج بارشی قرار خو
مجموع بارش موج بارشی جدید | بارش ها از دوشنبه 29 آبان آغاز می شوند !

مجموع بارش موج بارشی جدید | بارش ها از دوشنبه 29 آبان آغاز می شوند !

از امشب شاهد آغاز بارش ها از استان های نوار غربی کشور خواهیم بود و بسیاری از مناطق بتدریج تحت تاثیر فعالیت این موج بارشی قرار خواهند گرفت.

طی ساعات بامداد و همچنین صبح فردا بارش ها به مناطق داخلی تر کشور گسترده شده و تقریباً همه نقاط نیمه غربی کشور بارش باران خواهند داشت .

این بارش ها تا فردا شب و حتی بامداد سه شنبه در بسیاری از نقاط ادامه خواهد داشت و یکی از موثر ترین امواج بارشی پاییز جاری خواهد بود .