• یکشنبه 30 مهر 1402 - 7:57
  • 3652
  • 4 دیدگاه

مستمری مهر ماه 1402 مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی امروز واریز گردید

مستمری مهر ماه 1402 مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی امروز یکشنبه 30 مهر به حساب کارت بانک رفاه مددجویان واریز گردید مبلغ واریزی مستمری مددجویان بهزیستی برای مهرماه ۱۴٠۲ 1نفره: 764/400 تومان 2نفر
مستمری مهر ماه 1402 مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی امروز واریز گردید

مستمری مهر ماه 1402 مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی امروز یکشنبه 30 مهر به حساب کارت بانک رفاه مددجویان واریز گردید

مبلغ واریزی مستمری مددجویان بهزیستی برای مهرماه ۱۴٠۲

1نفره: 764/400 تومان

2نفره: 10/92/000 تومان

3نفره: 1/528/800 تومان

4نفره: 1/965/600 تومان

5نفره: 2/402/400 تومان

مددجویانی که مستمری آنها صبح یکشنبه واریز نشده است،  نگرانی نداشته باشند تا امروز ظهر پرداخت میشود.