• یکشنبه 23 مهر 1402 - 15:34
  • 94
  • 0 دیدگاه
  • اخبار ,

۶۰ ساعت در نیویورک / مستندی از حضور رئیس جمهور در سازمان ملل

مستند ۶۰ ساعت حضور رئیس جمهور رئیس ی در نیویورک  مستندی از حضور رئیس جمهور در سازمان ملل که فعالیت رئیس جمهور در ۶٠ ساعت حضور در سازمان ملل تهیه شده است را ببینید.   کانال رسمی رئیس ج
 ۶۰ ساعت در نیویورک / مستندی از حضور رئیس جمهور در سازمان ملل

مستند ۶۰ ساعت حضور رئیس جمهور رئیس ی در نیویورک 

مستندی از حضور رئیس جمهور در سازمان ملل که فعالیت رئیس جمهور در ۶٠ ساعت حضور در سازمان ملل تهیه شده است را ببینید.  

کانال رسمی رئیس جمهور مستندی از حضور ایشان در ابن شبکع اجتماعی منتشر کرده است که هدفش نشان دادن فعالیت های مثمر ثمر رئیسی در نیویورک و سازمان ملل میباشد.