هزینه تأمین وسایل بهداشتی مهر ماه 1402 معلولان شدید و خیلی شدید تحت پوشش سازمان بهزیستی امروز 14 آبان واریز شد

هزینه تأمین وسایل بهداشتی مهر ماه 1402 معلولان شدید و خیلی شدید تحت پوشش سازمان بهزیستی به حساب کارت بانک رفاه این عزیزان واریز گردید. کمری، سینه‌ای، گردنی مبلغ: واریز شده به حساب مددحویان 600/0
هزینه تأمین وسایل بهداشتی مهر ماه 1402 معلولان شدید و خیلی شدید تحت پوشش سازمان بهزیستی امروز 14 آبان واریز شد

هزینه تأمین وسایل بهداشتی مهر ماه 1402 معلولان شدید و خیلی شدید تحت پوشش سازمان بهزیستی به حساب کارت بانک رفاه این عزیزان واریز گردید. کمری، سینه‌ای، گردنی

مبلغ: واریز شده به حساب مددحویان 600/000 تومان است.  

1402/08/14-11:00