هشدار جدی کارشناس محیط زیست به تهرانی‌ها!

هشدار جدی کارشناس محیط زیست به تهرانی‌ها! ماهی‌ها و موجودات آبی دو سد مهم اطراف تهران به دلیل ریختن پساب‌های آلوده قابل خوردن نیستند!
هشدار جدی کارشناس محیط زیست به تهرانی‌ها!

هشدار جدی کارشناس محیط زیست به تهرانی‌ها!

ماهی‌ها و موجودات آبی دو سد مهم اطراف تهران به دلیل ریختن پساب‌های آلوده قابل خوردن نیستند!