هفته هفتم لیگ امارات | مهدی قایدی در ترکیب اتحاد کلبا برای دیدار مقابل شباب الاهلی؛ ساعت 19:00

هفته هفتم لیگ امارات | مهدی قایدی در ترکیب اتحاد کلبا برای دیدار مقابل شباب الاهلی؛ ساعت 19:00
هفته هفتم لیگ امارات | مهدی قایدی در ترکیب اتحاد کلبا برای دیدار مقابل شباب الاهلی؛ ساعت 19:00

هفته هفتم لیگ امارات | مهدی قایدی در ترکیب اتحاد کلبا برای دیدار مقابل شباب الاهلی؛ ساعت 19:00