تبلیغات بنری
  دلیلی ندارد وقتی عصبانی هستید همان لحظه پاسخ را بدهید!! ياوقتی تمام ذهنتان درگیر چند گمان می شود . اولین فکری راکه به ذهنتان خطور می کند را بیان کنید!! دلیلی ندارد هنگام گفت وگو؛ برخلاف میل باطنی صدایتان را بالا ببرید، یا احساستان در همان لحظه را عنوان کنید!! صبر کنید , سکوت کنید تا ارام شوید... تا با ذهن متمرکز خوب فکر کنید؛ سپس عمل کنید، بیان کنید."حواستان به طوفان های درونتان باشد، شما را با خود نبرد!!"  
وقتی عصبانی هستید همان لحظه پاسخ را ندهید !!

 

دلیلی ندارد وقتی عصبانی هستید همان لحظه پاسخ را بدهید!! ياوقتی تمام ذهنتان درگیر چند گمان می شود . اولین فکری راکه به ذهنتان خطور می کند را بیان کنید!!

وقتی عصبانی هستید همان لحظه پاسخ را ندهید !!

دلیلی ندارد هنگام گفت وگو؛ برخلاف میل باطنی صدایتان را بالا ببرید، یا احساستان در همان لحظه را عنوان کنید!!

صبر کنید , سکوت کنید

تا ارام شوید...

تا با ذهن متمرکز خوب فکر کنید؛ سپس عمل کنید، بیان کنید.

"حواستان به طوفان های درونتان باشد، شما را با خود نبرد!!"