ویدیو | حمله تند میثاقی به مدیران باشگاه سپاهان؛ احترام به یک قهرمان ملی را خدشه دار کردید

ویدیو | حمله تند میثاقی به مدیران باشگاه سپاهان؛ احترام به یک قهرمان ملی را خدشه دار کردید، از ۲۹ شهریور می‌دانستید که در ورزشگاه باید تغییرات رخ بدهد
ویدیو | حمله تند میثاقی به مدیران باشگاه سپاهان؛ احترام به یک قهرمان ملی را خدشه دار کردید

ویدیو | حمله تند میثاقی به مدیران باشگاه سپاهان؛ احترام به یک قهرمان ملی را خدشه دار کردید، از ۲۹ شهریور می‌دانستید که در ورزشگاه باید تغییرات رخ بدهد