• دوشنبه 01 آبان 1402 - 7:30
  • 245
  • 0 دیدگاه

پرداخت حق پرستاری افراد دارای آسیب نخاعی در سازمان بهزیستی چه مراحلی دارد

پرداخت حق پرستاری افراد دارای آسیب نخاعی در سازمان بهزیستی چه مراحلی دارد پاسخ  در سال گذشته کمک هزینه مستند در بانک اطلاعاتی افراد دارای آسیب نخاعی سازمان و در سه سطح گردنی، سینه‌ای 
پرداخت حق پرستاری افراد دارای آسیب نخاعی در سازمان بهزیستی چه مراحلی دارد

پرداخت حق پرستاری افراد دارای آسیب نخاعی در سازمان بهزیستی چه مراحلی دارد

پاسخ 

در سال گذشته کمک هزینه مستند در بانک اطلاعاتی افراد دارای آسیب نخاعی سازمان و در سه سطح گردنی، سینه‌ای  و کمری 

مراحل پرداخت حق پرستاری افراد دارای آسیب نخاعی عبارتند از:

١- بررسی درخواست اولیه

2- بررسی فرد با کد ملی در سامانه کمیسیون پزشکی

٣- بررسی فرد با کد ملی در بانک جامع اطلاعاتی افراد دارای آسیب نخاعی جهت تایید آسیب

۴ - ارجاع به کمیته توانبخشی شهرستان

۵- بررسی پرونده و طرح در کمیته توانبخشی شهرستان

۶- اعلام نتیجه به درخواست کننده مبنی بر شمول و یا عدم شمول این کمک هزینه