فیلم | پست جدید مرتضی پورعلی گنجی : باهم بودن؛ بزرگترین رمز موفقیته

پست جدید مرتضی پورعلی گنجی : باهم بودن؛ بزرگترین رمز موفقیته. تیم بودن فقط کادر فنی و بازیکن نیست بلکه هواداران عزیزی چون شما هم بخشی از تاریخ باشگاه پرسپولیس هستید برخودم واجب دونستم توضیحی
فیلم | پست جدید مرتضی پورعلی گنجی : باهم بودن؛ بزرگترین رمز موفقیته

پست جدید مرتضی پورعلی گنجی : باهم بودن؛ بزرگترین رمز موفقیته. تیم بودن فقط کادر فنی و بازیکن نیست بلکه هواداران عزیزی چون شما هم بخشی از تاریخ باشگاه پرسپولیس هستید

برخودم واجب دونستم توضیحی از شرایط فعلی‌م بدم تا شما رو از نگرانی در بیارم و مطمئن باشید با قدرت برمی‌گردم