پیش بینی بارش بسیارشدید مناطق شمالی بوشهر و جنوب شرق خوزستان دوشنبه شب و روز سه شنبه ۳٠ آبان ۱۴٠۲

پیش بینی بارش بسیارشدید مناطق شمالی بوشهر و جنوب شرق خوزستان دوشنبه شب و روز سه شنبه ۳٠ آبان 
پیش بینی بارش بسیارشدید مناطق شمالی بوشهر و جنوب شرق خوزستان دوشنبه شب و روز سه شنبه ۳٠ آبان ۱۴٠۲

پیش بینی بارش بسیارشدید مناطق شمالی بوشهر و جنوب شرق خوزستان دوشنبه شب و روز سه شنبه ۳٠ آبان