تبلیغات بنری
امواج دريا يون منفى ایجاد مىكنند، يون منفى قابليت جذب اكسيژن بدن را بالا ميبرد و سطح سروتونين، ماده اى كه با خُلق و استرس در ارتباط است را تنظيم مى كند. بخاطر همين كنار دريا آرامش داريم      
چرا امواج دریا ارامش بخش است ؟

امواج دريا يون منفى ایجاد مىكنند، يون منفى قابليت جذب اكسيژن بدن را بالا ميبرد و سطح سروتونين، ماده اى كه با خُلق و استرس در ارتباط است را تنظيم مى كند. بخاطر همين كنار دريا آرامش داريم