کارگروه کاهش آلودگی هوای تهران تشکیل جلسه داد؛استاندار تهران چه گفت؟

کارگروه کاهش آلودگی هوای تهران تشکیل جلسه داد؛استاندار تهران چه گفت؟ عليرضا فخاری استاندار تهران:  همواره فصل سرما توام با پديده وارونگی دما و افزايش غلظت آلاينده ها بوده است و مسئولين بايد در
کارگروه کاهش آلودگی هوای تهران تشکیل جلسه داد؛استاندار تهران چه گفت؟

کارگروه کاهش آلودگی هوای تهران تشکیل جلسه داد؛استاندار تهران چه گفت؟

عليرضا فخاری استاندار تهران: 

همواره فصل سرما توام با پديده وارونگی دما و افزايش غلظت آلاينده ها بوده است و مسئولين بايد در طول سال برنامه های موثر در راستای كاهش ميزان آلاينده ها را تدوين و در فصل سرما آن را اجرا كنند.

فخاری همچنين با اشاره به سهم قابل توجه مدارس در افزايش بار ترافيكی، از آموزش و پرورش خواست تا با در نظر گرفتن همه جوانب نسبت به ارائه راهكار راهبردی و مناسب در اين زمينه اقدام كند.

پی نوشت:به آموزش و پرورش توصیه کرده یه فکری کنید،وزیر هم که گفته #مجازی برگزار میکنیم