کنسرت راغب و حمید هیراد ۲۱ و ۲۷ آبان ۱۴٠۲ برج میلاد تهران برگزار می شود

کنسرت مشترک راغب و حمید هیراد برج میلاد برگزار می شود  کنسرت بزرگ پاییزی حمید هیراد و راغب ۲۱ و ۲۷ آبان ماه میلاد تهران برکزار خواهد شد.   ۲۱ آبان ماه - سالن برج میلاد تهران ۲۷آبان م
کنسرت راغب و حمید هیراد ۲۱ و ۲۷ آبان ۱۴٠۲ برج میلاد تهران برگزار می شود

کنسرت مشترک راغب و حمید هیراد برج میلاد برگزار می شود 

کنسرت بزرگ پاییزی حمید هیراد و راغب ۲۱ و ۲۷ آبان ماه میلاد تهران برکزار خواهد شد.  

۲۱ آبان ماه - سالن برج میلاد تهران

۲۷آبان ماه-سالن میلاد نمایشگاه