این گیاهان در تابستان حکم کولر را دارند + اینفوگرافیک

گیاهان خنک کننده هوای خانه در فصل گرم را بشناسید. واضح نیوز اجتماعی: برخی از گیاهان در فصل گرم، هوای گرم خانه را جذب کرده و اکسیژن و رطوبت خاک را در هوا آزاد می‌کنند تا هوای اطراف خنک شود.
این گیاهان در تابستان حکم کولر را دارند + اینفوگرافیک

گیاهان خنک کننده هوای خانه در فصل گرم را بشناسید.

واضح نیوز اجتماعی: برخی از گیاهان در فصل گرم، هوای گرم خانه را جذب کرده و اکسیژن و رطوبت خاک را در هوا آزاد می‌کنند تا هوای اطراف خنک شود.

گیاه کولر