• چهارشنبه 14 اردیبهشت 1401 - 12:29
  • 163
  • 0 دیدگاه

یکی از فرزندان یوز ایران ، تلف شد

این توله از زمان تولد ضعیف و در این چهار روز افزایش وزنی نداشت. بعد از کالبدشکافی علت تلف شدن ناهنجاری مادرزادی ریه سمت چپ و چسبندگی ریه اعلام شد. او گفت: توله‌های دوم و سوم از زمان تولد افزای
یکی از فرزندان یوز ایران ، تلف شد

این توله از زمان تولد ضعیف و در این چهار روز افزایش وزنی نداشت. بعد از کالبدشکافی علت تلف شدن ناهنجاری مادرزادی ریه سمت چپ و چسبندگی ریه اعلام شد.

او گفت: توله‌های دوم و سوم از زمان تولد افزایش وزن خوبی دارند و تیم اجرایی و علمی مرکز تکثیر یوز آسیایی شبانه روز تمام رفتار‌ها و تغذیه توله یوز‌های دوم و سوم و یوز ماده را بعد از جراحی رصد و پایش می‌کنند.

در حال حاضر دو توله دیگر در مرکز تکثیر یوزپلنگ آسیایی نگهداری می‌شوند.