تبلیغات بنری
اولین طرح فروش محصولات سایپا در سال جدید - اردیبهشت 99  آغاز شد  - تاریخ و ساعت آغاز  این پیش فروش از ساعت 11 صبح روز شنبه مورخ  99/02/06  میباشد    
 اولین طرح فروش محصولات سایپا در سال جدید - اردیبهشت 99

اولین طرح فروش محصولات سایپا در سال جدید - اردیبهشت 99  آغاز شد  - تاریخ و ساعت آغاز  این پیش فروش از ساعت 11 صبح روز شنبه مورخ  99/02/06  میباشد

 

 

اولین طرح فروش محصولات سایپا در سال جدید - اردیبهشت 99  آغاز شد  - تاریخ و ساعت آغاز  این پیش فروش از ساعت 11 صبح روز شنبه مورخ  99/02/06  میباشد