تبلیغات بنری
 فیلم های سینمایی شبکه_نمایش جمعه ۲۲ فروردین   🔹 هاتاری | آمریکا ۱۹۶۲ - ساعت ۱:۰۰ 🔹 جان سخت ۴ | آمریکا ۲۰۰۷ - ساعت ۳:۰۰ 🔹 ظهر شانگهای | آمریکا ۲۰۰۰ - ساعت ۴:۳۰ 🔹‌ دسته ژاندارم ها | فرانسه ۱۹۷۰ - ساعت ۶:۰۰ 🔹 جان سخت ۴ | آمریکا ۲۰۰۷ - ساعت ۸:۰۰ 🔹 خارج از دید | آمریکا ۱۹۹۸ - ساعت ۹:۳۰ 🔹 زندگی وسلی دیدز | آمریکا ۲۰۱۲ - ساعت ۱۱:۰۰ 🔹 تکیه بر باد | ایران ۱۳۷۹ - ساعت ۱۳:۰۰ 🔹 باج | هند ۲۰۰۱ - ساعت ۱۵:۰۰ 🔹 قهرمانان | اسپانیا ۲۰۱۸ - ساعت ۱۷:۰۰ 🔹 مبارزان شانگهای | آمریکا ۲۰۰۳ - ساعت ۱۹:۰۰ 🔹 رمز…
 فیلم های سینمایی شبکه_نمایش جمعه ۲۲ فروردین

 فیلم های سینمایی شبکه_نمایش جمعه ۲۲ فروردین

 

🔹 هاتاری | آمریکا ۱۹۶۲ - ساعت ۱:۰۰

🔹 جان سخت ۴ | آمریکا ۲۰۰۷ - ساعت ۳:۰۰

🔹 ظهر شانگهای | آمریکا ۲۰۰۰ - ساعت ۴:۳۰

🔹‌ دسته ژاندارم ها | فرانسه ۱۹۷۰ - ساعت ۶:۰۰

🔹 جان سخت ۴ | آمریکا ۲۰۰۷ - ساعت ۸:۰۰

🔹 خارج از دید | آمریکا ۱۹۹۸ - ساعت ۹:۳۰

🔹 زندگی وسلی دیدز | آمریکا ۲۰۱۲ - ساعت ۱۱:۰۰

🔹 تکیه بر باد | ایران ۱۳۷۹ - ساعت ۱۳:۰۰

🔹 باج | هند ۲۰۰۱ - ساعت ۱۵:۰۰

🔹 قهرمانان | اسپانیا ۲۰۱۸ - ساعت ۱۷:۰۰

🔹 مبارزان شانگهای | آمریکا ۲۰۰۳ - ساعت ۱۹:۰۰

🔹 رمز مرکوری | آمریکا ۱۹۹۸ - ساعت ۲۱:۰۰

🔹 کودک و بزرگراه | آمریکا ۲۰۱۹ - ساعت ۲۳:۰۰