تبلیغات بنری
دیروز پلیس تهران با مشکوک شدن به یک خودروی سمند , که کمک های پشت خودرو تقریبا خوابیده شده بود و نشان از حمل محموله ای سنگین میداد . با متوفق کردن خودرو , بیش از 80 نوع مارک مشروبات الکی که 600 قلم میشد کشف شد و دو متهم تحویل مقامات قضایی داده شدند.   متهمان این پرونده مجرم سابقه داری هستند که به علت فروش مشروبات الکلی تحت پیگرد قانونی بودند و تحقیقات از انها برای کشف دیگر جرائم احتمالی ادامه خواهد داشت.  
80 نوع مشروبات الکی قاچاق در دام پلیس تهران ؛ بازداشت متهمان

دیروز پلیس تهران با مشکوک شدن به یک خودروی سمند , که کمک های پشت خودرو تقریبا خوابیده شده بود و نشان از حمل محموله ای سنگین میداد . با متوفق کردن خودرو , بیش از 80 نوع مارک مشروبات الکی که 600 قلم میشد کشف شد و دو متهم تحویل مقامات قضایی داده شدند.

 

متهمان این پرونده مجرم سابقه داری هستند که به علت فروش مشروبات الکلی تحت پیگرد قانونی بودند و تحقیقات از انها برای کشف دیگر جرائم احتمالی ادامه خواهد داشت.