رانا پلاس فیس لیفت که هیچ وقت تولید نمی شود + عکس

تصویر رانا پلاس فیس لیفت که هیچ وقت تولید نمیشود واضح نیوز خودرو: رانا پلاس فیس لیفت طراحی شده توسط یکی از طراحان خودرو را مشاهده می کنید. تغییر چراغ ها و حذف زه هی بغل با طراحی مجدد نمای جانبی این خ
رانا پلاس فیس لیفت که هیچ وقت تولید نمی شود + عکس

تصویر رانا پلاس فیس لیفت که هیچ وقت تولید نمیشود

واضح نیوز خودرو: رانا پلاس فیس لیفت طراحی شده توسط یکی از طراحان خودرو را مشاهده می کنید. تغییر چراغ ها و حذف زه هی بغل با طراحی مجدد نمای جانبی این خودرو میتواند رانا پلاس قدیمی ایران خودرو را دگرگون کند.

رانا پلاس فیس لیفت که هیچ وقت تولید نمیشود + عکس